Privaatsustingimused

  1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1.1. RENTWISE OÜ töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on RENTWISE OÜ-le edastanud (kuulutuste tekstides, teenuse tellimisel, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine RENTWISE OÜ-le ei ole kohustuslik, välja arvatud kontaktandmed juhuks, kui kasutaja soovib RENTWISE OÜ vastust oma taotlusele, tellimuse täitmist, teenuse tellimisel vms.

1.2. Kasutaja on kohustatud esitama veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel enda valitud kehtivaid andmeid. Kasutaja peab ka muutma kontaktandmed aktuaalseks kui need muutuvad.

1.3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.

1.4. RENTWISE OÜ kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

1.5. RENTWISE OÜ ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid RENTWISE OÜ andmebaasis säilitama. RENTWISE OÜ-l on õigus säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse sisestamisel määratud perioodi jooksul ja / või ajavahemikus, mis on vajalik RENTWISE OÜ funktsioonide täitmiseks seonduvalt vastavate kuulutustega.

1.6. Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada RENTWISE OÜ-lt kommertsteadaandeid, reklaammaterjale ning teavet RENTWISE OÜ toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks.

1.7. RENTWISE OÜ ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

1.8. RENTWISE OÜ-l on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle RENTWISE OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel. Isikuandmeid võidakse edastada ka isikutele, kes osalevad RENTWISE OÜ ja kasutaja kokkuleppe täitmises (nt majutusasutus, postiasutus).

1.9. RENTWISE OÜ võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks RENTWISE OÜ-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

1.10. Kui kasutaja soovib teada, millised andmed RENTWISE OÜ andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine kasutustingimustes toodud RENTWISE OÜ e-maili aadressil.

1.11. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.

1.12. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks RENTWISE OÜ poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud RENTWISE OÜ e-maili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.