Kasutustingimused

RentWise.ee kasutustingimused:

1. Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.rentwise.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik on Rentwise OÜ, äriregistri kood 14415897, postiaadress: Riia mnt 161 Pärnu Linn, e-mail info@rentwise.ee.

1.2. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks Rentwise OÜ-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.3. Rentwise OÜ võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.4. Rentwise OÜ võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.5. Rentwise OÜ pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot majutusasutuste, rendisõidukite ja muu turismiga seotud asutuste või ürituste kohta, teha ettepanekuid veebikeskkonna arendamiseks ning kasutada muid Rentwise OÜ poolt pakutavaid teenuseid.

1.6. Rendi- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma Rentwise OÜ sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. Rentwise OÜ ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete kirjelduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja Rentwise OÜ vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.8. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. Materjalid ja lingid

2.1. Rentwise OÜ veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Rentwise OÜ-le.

2.2. Rentwise OÜ võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

2.3. Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt. Kuulutuse juurde on keelatud sisestada eritariifseid telefoninumbreid (nt. 900-ga algavad telefoninumbrid ja lühinumbrid). Nimetatud kohustuse rikkumisel on Rentwise OÜ-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt Rentwise OÜ otsusel.

2.4. Veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Selliste materjalide ja teenuste eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja Rentwise OÜ veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene Rentwise OÜ-le ega kasutajale.

3. Autoriõigused

3.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad Rentwise OÜ-le või on Rentwise OÜ-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

3.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja Rentwise OÜ-le loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Rentwise OÜ-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele.

4. Tasumine

4.1. Kõikide Rentwise OÜ poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning Rentwise OÜ esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul.

4.2. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Rentwise OÜ-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib Rentwise OÜ edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

5. Lõppsätted

5.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja Rentwise OÜ vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Rentwise OÜ ja teiste kasutajate ees.

5.2. Rentwise OÜ on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult. Rentwise OÜ-l on õigus kasutustingimuste rikkumise tõttu suletud konto taasavamise eest küsida ja saada kasutajalt tasu, mille suurus on sätestatud kehtivas hinnakirjas.

5.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Rentwise OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

5.4. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Rentwise OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.